องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงสะดวก มีถนนดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 อำนาจเจริญ - ปทุมราชวงศา - ตำบลคำโพน - ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านสามแยก – หินเกิ้ง ระยะทาง 5.87 กิโลเมตร - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ - ถนนลาดยาง รพช. ถนนอรุณประเสริฐ – บ้านนิคม ระยะทาง 1,647 เมตร - สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง - สะพานไม้ จำนวน 6 แห่ง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง (ที่บ้านสามแยก) - สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง คือสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ห้วยหินครก บ้านดอนนกยูง - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง - วิทยุสื่อสารระหว่างอำเภอ - อบต.- หมู่บ้าน จำนวน 2 เครื่อง - หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน - ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง การไฟฟ้า - ตำบลคำโพนประชากรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน แต่มีบางครอบครัวที่ขยายใหม่อาศัยตามไร่ นา สวน ระบบไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงต้องอาศัยแผงโซลาเชลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศของตำบล เป็นภูเขาทอดยาวและเป็นลูกๆ หลายหมู่บ้านเป็นสันแบ่งปันน้ำธรรมชาติทำให้เกิดต้นน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยต่างๆ หลายสาย ได้แก่ ลำห้วยหมาดำ ลำห้วยทราย ห้วยหินครก ห้วยผีหลอก ห้วยเอี่ยนด่อน ห้วยคันแท ห้วยดู่ ห้วยแดง ห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ เป็นสาขาอีกมากมายจะไหลไปทางทิศเหนือลงสู่ลำน้ำสู่แม่น้ำโขง เขตอำเภอชานุมาน สันน้ำอีกฝ่ายหนึ่งน้ำจะไหลไปทางทิศใต้เขตบ้านโค้งอร่าม บ้านสามแยก – พุทธศิลป์ ลงสู่ลำห้วยลึก ลำห้วยเที่ยว สู่เขตอำเภอพนา ไหลลงสู่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ จำนวน 21 แห่ง - บ่อบาดาล/บ่อโยก จำนวน 33 แห่ง - บ่อน้ำตื่น จำนวน 82 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง - ธนาคารน้ำประจำสถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวน 10 ถัง