ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง