ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนครั้งที่1/2565)และเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง