ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง