ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพท์ (ถุงมื่อยางชนิดใช้แล้วทิ้ง) จำนวน 40 กล่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง