องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2554 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คน ต่อหมู่บ้าน - มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้า แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในตำบลคำโพน - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต - แก้ไขปัญหาการว่างงานของราษฎรในเขตตำบลคำโพน แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีศูนย์รวมสิ้นค่า OTOP ของตำบล - ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในในการปลูกข้าว และการเกษตร - เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ - ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน - ส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการตลาด - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดอัตราการว่างงานของประชาชนในเขตรับผิดชอบ - ลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามในการดำรงชีวิตประจำวัน - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - ส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคุณภาพและสถานที่ แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีห้องสมุด INTERNET ประจำตำบล - สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ - ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง INTERNET และก้าวทันเทคโนโลยี - จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาที่สูงขึ้น - จำนวนประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดประเพณีต่าง ๆ - การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป้าหมาย - ลดปัญหาด้านยาเสพติด - ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ลดจำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้ เข้มแข็ง - ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโดยจัดให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ - รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ตัวชี้วัด - ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง - จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย - อาชญากรรมมีจำนวนลดลง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา - ก่อสร้างถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยม - ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในภายในตำบลให้สะดวกใช้ได้ทุกฤดูกาล ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ - ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรและสัญจรไปมา ถนนภายในตำบลสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป้าหมาย - ประชาชนในตำบลคำโพนมีการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า - มีระบบจัดการบริหารแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ - มีระบบประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาระบบประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้เพียงพอ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ - สนับสนุนการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - สนับสนุนปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข เป้าหมาย - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค - เพื่อให้ทุกหมู่บ้านปราศจากโรคไข้เลือดออก แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ราษฎรโดยการจัดฝึกอบรม อสม. และราษฎร - ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้ถูกหลักสาธารณสุข - สนับสนุนจัดหาโอ่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง - สนับสนุนน้ำยาเคมีและทรายอเบทในการทำลายลูกน้ำและยูงลายและจัดอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี - ประชาชนมีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น - ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง