messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน