องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองคลัง
นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0803787928
นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0803787928
นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0862456514
นางสาวณฐพร วรวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0954072152
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 045525870
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 045525870
นายเกษม หลุมทอง
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
โทร : 045525870
นายหริพันธ์ เสมอบุญ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง
โทร : 045525870