องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองคลัง
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักาาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0621988786
นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0803787928
นางสาวภัสดาภรณ์ ปาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0862456514
นางสาวณฐพร วรวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0954072152
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 045525870
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรมลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 045525870
นายจตุชัย แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
โทร : 045525870