messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group สำนักปลัด
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821343506
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : -
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสิรินยา แสนธิสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0618902463
จ่าเอกประมูล นามแสน
นักป้องกันฯชำนาญการ
โทร : 0648515895
นายปฏิวัติ ชาผู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0845022701
นางสาวคณิตตา มาบัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 045525870
จ่าเอกนคร รักพรม
เจ้าพนักงานนักป้องกันฯปฏิบัติงาน
โทร : 045525870
ว่าง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวมัณฑนา ไขบรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 045525870
นายเดชา ประชุมเหล็ก
พนักงานดับเพลิง
โทร : 045525870
นายกัน ลาหาญ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 045525870
นายถนอมศักดิ์ พรหรมจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 045525870
นายสุนันท์ บัวใหญ่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทร : 045525870
ว่าง
นักการภารโรง
โทร : 045525870
นางสาวศิริยา สำราญรื่น
คนงานฯปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
โทร : 045525870
นายรัฐพล เพาะพืช
คนงานฯปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0829804171
นายวิทยา ศรีจันทร์นวน
คนงานทั่วไปช่วยงานป้องกัน
โทร : 045525870
นายไชยน สีทน
คนงานฯขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 045525870
นายพัฒนา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายวงศ์ธวัช หมั่นสาร
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายสุริยา ประเคน
คนงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
โทร : 045525870
นายณรงค์ชัย สมคะเนย์
คนงานฯปฏิบัติหน้าที่ขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 045525870
นางสาวนันทภัค กาเผือก
คนงานประจำศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
โทร : 045525870
นางสาวศิริลักษณ์ พันเอ็ด
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานกิจการสภา
โทร : 0996908845