องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
โทร : 0821343506
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821343506
นางสาวพจชนก ศรีสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0803787928
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
นางสาวอังคณา เผ่าเพ็ง
ปลัด อบต.คำโพน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0821343506
นางสาวปัทมาสน์ บุญเอนก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045525870