องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิทยา ชาลีโสม
ปลัด อบต.ลือ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.คำโพน
โทร : 0982931582
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0985867885
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0621988786
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0985867885
จ่าเอกประมูล นามแสน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0648515895