messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
group กองช่าง
นางขนิษฐา คำวัน
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0621988786
ว่าง
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปาฯ
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045525870
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 045525870
นายสง่าศักดิ์ พันโบ
คนงานฯ ปฏิบัติงานช่างสำรวจ
โทร : 045525870
นายนิวัฒน์ สุรารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 045525870
นางสาววรรณวิภา ดาลัย
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
โทร : 045525870